מדיניות החזרת מוצרים

מזמין, שהינו צרכן על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הרוכש  מאתנו מוצרים באמצעות האתר, רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר. מובהר, שזכות ביטול זו שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו על ידנו, אינה חלה על: 1) מוצר שנפתחה אריזתו, 2) מוצרים שהותאמו לבקשת הלקוח, 3) מוצרים שנעשה בהם שימוש או נגרם להם פגם אצל המזמין לרבות באריזתם.

הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול.

אם המזמין מבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על המזמין להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו המופיעה לעיל על כל חלקיו וזאת באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו כן, עליו להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבל המזמין מאתנו בקשר לעסקה המבוטלת.

במקרה שהמזמין ביטל את העסקה בהתאם לתנאי החוק והוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו באריזתו המקורית ובמצב בלתי שמיש. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך השווה ל 5% מסכום הרכישה או עד 100 ₪, לפי הנמוך שביניהם.

אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של המזמין או בשל ביטול העסקה.

אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות המזמין או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.

מוצרים שנמסרו למזמין כמתנה על ידינו או שלא שהמזמין לא שילם בעבורם תמורה לנו, לא יינתן החזר כספי כלשהו בעבור ביטול אספקתם.

יובהר, כי לא יינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידי המזמין, בכל סוג של ביטול העסקה.