מדיניות משלוחים

דמי המשלוח הם כמפורט באתר.

המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שאנו מבצעים משלוח למענך כפי שעודכן על ידך במועד ההזמנה. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל. היה והמשלוח אינו מבוצע למען שעודכן בעת ההזמנה, עליך לאשר בחוזר בכתב עימנו מקום אספקה מקורב אחר למענך שממנו תיטול את המוצרים באופן אישי.

מועד אספקת המוצרים הינו תוך 5 ימי עסקים למענך.

המועד יחול החל מיום אישור ההזמנה על ידנו ועל ידי ספק שירותי האשראי שלך, ולאחר שבידנו מלוא הפרטים הנדרשים למשלוח ההזמנה, וסוכמו כל הפרטים הנדרשים לצרכי ביצוע המשלוח. לצורך מניית הימים הזמנה שאושרה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת.

זמני אספקת המוצרים שמצוינים באתר מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי שביתה של הגופים המובילים או ימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או כל משבר או אירוע שאינו בשליטתנו.

הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים, ללא כל טענה מצידך. אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.

אם המשלוח בוצע באיחור מהמועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, מטעמים הקשורים לנו בלבד, אזי תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה בחוזר, אזי לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע. כל איחור אחר מהנקוב לעיל יחשב כמוסכם בין הצדדים.

אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלום שביצעת לנו.

הנך רשאי לאסוף בעצמך את המוצר הנרכש ממחסנינו בתיאום מראש, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתשלום דמי משלוח. יובהר, כי אם המוצר נמסר למשלוח, יחויב הלקוח במלוא דמי המשלוח.

מובהר, כי המוצרים ימסרו כנגד תעודה מזהה המעידה על זהות נוטל המוצרים וגילו. המוצרים ימסרו רק לבני 18 ומעלה.

על המקבל לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולבחון התאמתו להזמנה שבוצעה באתר. לא תתקבלנה טענות ביחס לחוסר תאימות תכולת המשלוח אם חלפו 4 ימי עבודה מאז קבלת המשלוח.